אודות

תקנון הספרייה

תקנון הספרייה הציבורית כפר-יונה

החל מתאריך 1.1.2008 ההשאלה בספרייה ניתנת
ללא תשלום ובכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

1. המנוי הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

2. בעת הרישום ירכוש הקורא "כרטיס קורא" שיונפק לו בספרייה ואותו יציג עם כל השאלה.

3. רישום קורא לספרייה ייערך לאחר הצגת תעודת זהות.

    רישום ילד ייערך בליווי אחד מהוריו, לאחר שתוצג ת"ז בה הוא רשום.

4. קורא רשאי להחזיק ברשותו ספר ע"פ משך הזמן שייקבע ע"י הנהלת הספרייה.

5. ניתן להאריך מועד החזרת הספר בתיאום עם הספרנית, לפני תום מועד ההחזרה.

6. קורא אשר יאחר בהחזרת הספרים, יחויב בתשלום קנס בסכום שנקבע ע"י הנהלת הספרייה ומפורסם בתעריפון.

7. הקורא ידאג לשלמות הספר ולניקיונו. כל המלכלך או מקלקל ספר, ישלם בעבור הנזק כפי שייקבע בספרייה.

8. אסור להדביק ספר שנקרע. יש לידע את הספרנית על ספר קרוע.

9. במקרה של אובדן ספר יודיע הקורא לספרייה וירכוש ספר זהה חדש או ישלם תמורתו.

10. יש להביא ספרים בשקית או בתיק מתאימים ואטומים למים.

11. למען הסר ספק, על בעל המנוי חלה האחריות להחזרת הספרים בזמן, ולשמירה על שלמותם ותקינותם של הספרים.

12. הכניסה לספרייה ללא דברי מאכל ומשקה.

13. הכניסה לחדר עיון היא ללא תיקים וללא טלפונים ניידים. אין לדבר בטלפונים בספרייה.

14. קורא המשנה את כתובתו או מס' טלפון שלו חייב להודיע על כך לספרייה.

15. זכות ההשאלה ניתנת רק לקוראים שאין לחובתם ספרים, קנסות או חוב מכל סוג שהוא, ואשר עומדים בכל סעיפי התקנון.